ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ

(Hệ Trung cấp chính quy khóa IV)

 

1. Nội dung, ý nghĩa và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam về hai nguyên lý và ba quy luật của phép biện chứng duy vật?

2. Thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và trên thế giới? Nguyên nhân? Giải pháp? Liên hệ trách nhiệm bản thân em đối với vấn đề này?

3. Thực tiễn có vai trò như thế nào đối với quá trình nhận thức? Liên hệ bản thân?

4. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất, trình độ của lực lượng sản xuất? Đảng ta đã vận dụng quy luật này vào trong quá trình đổi mới đất nước ta hiện nay như thế nào?

5. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này

6. Điều kiện ra đời, hai thuộc tính của hàng hóa và hàng hóa sức lao động? Tại sao nói sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản?

7. Phân tích những mâu thuẫn của thời đại ngày nay? Nêu những đặc trưng của thời đại ngày nay ở nước ta? Trách nhiệm của bản thân em với các vấn đề của thời đại ngày nay?

8. Chứng minh vai trò của hoạt động đối ngoại? Nguyên tắc của Đảng, Nhà nước ta trong hoạt động đối ngoại là gì? Nêu những thuận lợi và khó khăn của nước ta khi gia nhập 5 tổ chức quốc tế?

9. Đảng cộng sản Việt Nam là ai? Tại sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặc lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam? Nước ta đã đạt được những thắng lợi gì kể từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay? Những bài học gì được rút ra từ những thắng lợi ấy? Trách nhiệm bản thân em trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

10. Tại sao phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

 

Lưu ý: Môn Chính trị thi hình thức mở (được tham khảo tài liệu), trong quá trình ôn tập học sinh cố gắng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; vào bản thân…

(Hết)